محیط نصب اینورتر

محیطی که اینورتر در آن نصب میشود باید دمایی بین منهای 10 درجه تا 50 درجه داشته باشد.

از آنجایی که اینورتر در هنگام روشن بودن گرم میشود بنابر این باید درایو بر روی صفحه غیر قابل اشتعال و با فاصله مناسب نسبت به درایو دیگر نصب گردد.

اینورتر در محیط هایی که گرد و غبار وجود دارد ،محیط هایی که گاز های قابل اشتعال و محیط هایی با غبار رسانا (مانند غبار کربن) نباید نصب گردد.

در هنگام نصب چند اینورتر سعی کنید فاصله های قید شده در جدول زیر را رعایت کنید تا درایو دچار آسیب ناشی از حرارت نشود.