نصب تجهیزات جانبیدر زیر هر کدام از المنت ها توضیح داده شده است :


کلید حرارتی

برای حفاظت از درایو به اندازه 1.5تا 2 برابر جریان نامی درایو انتخاب شود.


راکتور ورودی

جهت ورود برق متعادل شده و همچنین عدم انتقال هارمونیک به برق شبکه از سمت درایو به علت سویچینگ ترانزیستورها


نویز فیلتر ورودی

جلوگیری از ورود سیگنال های نویز شبکه برق به درایو  وهمچنین خروج نویز از سمت داریو به شبکه


مقاومت ترمز 

تخلیه انرژی ناشی از تغییر سرعت ویا توقف موتور 


نویزفیلتر خروجی

جلوگیری از ورود نویز ناشی از موتور به درایو و تجهیزات مجاور راکتور خروجی

هنگامیکه فاصله درایو و موتور بیش تر از 100 متر باشد توصیه میشود برای حفاظت عایق بندی موتور از جریان های نشتی این قطعه نصب گردد.